مدیریت مناطق

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در مناطق

در این تب لیست استان ها قرار دارند که قابل ویرایش می باشد و همچنین می توان استان جدید را از روی گزینه "ثبت" اضافه کرد.

لیست استان خا در منو سیستم > بومی سازی

برای ایجاد تغییرات به "سیستم /  بومی سازی / مناطق" بروید.گزینه "ثبت" را بزنید و صفحه زیر باز  می شود.

مدیریت استان ها


برای اضافه کردن یک منطقه یا حذف آن مانند قسمت قبل عمل کنید.

ارسال یک نظر (0)