در این مجموعه هدف تولید محتوای طبقه بندی شده برای استفاده بهتر از اپن کارت فارسی می باشد.