حفظ حریم شخصی اپن کارت

کلیه اطلاعات مشتریان نزد اپن کارت فارسی محفوظ است و فقط در صورت تخلف کاربران به مراجع ذیصلاح با ارسال درخواست کتبی مرجع ارسال می شود.